FANDOM


Wymowa wyrazów w świecie Pieśni lodu i ognia jest zmienna. W przeciwieństwie do Tolkiena, który twierdził, że napisał serię „Władca Pierścieni” przede wszystkim dla radości tworzenia wymyślonych języków Śródziemia[1], Martin twierdził, że „nie ma jego [Tolkiena] daru języków”; [2], że „w college’u niezbyt dbał o wymowę” [3] i że „można wymawiać [nazwy postaci], jakkolwiek chcesz”[3][4].

Przewodnik po wymowie Edytuj

Aby lepiej zrozumieć zasady wymowy, zobacz IPA w języku angielskim i klucz do wymowy w Wikipedii.

Skróty użyte w poniższej tabeli:

Imiona Edytuj

Źródło IPA Wymowa
Aegon HBO ['ɛɡɔn] EG-on
HBO ['eɪɡɔn] AY-gon
Aemon GRRM[5] ['eɪmɒn] SC-mon
Aenys RD ['eɪnɪs] AY-nis
Aerion GRRM[5] ['ɑɹiɒn] AR-ee-on
Aeron ['ɛəɹən] AIR-ən, jak Aaron
Aerys HBO[6] ['eɪɹiz] ERR-eez
Alliser HBO[6] ['ælɪsəɹ] AL-iss-er
Areo GRRM[7] ['ɑɹiəʊ] AR-ee-oh
Arya GRRM[5][8][9][10] i HBO[6] ['ɑɹjə] AR-yə, jak are ya
Arys GRRM[5] ['ɛəɹɪs] AIR-iss
Asha HBO ['jæɹə] YA-ra
Baelor HBO[6] ['beɪlɔɹ] BAY-lor
Balerion GRRM[5] [bɑ'lɛəriɒn] bah-LAIR-ee-on
Balon GRRM[5] ['bælɒn] BAL-on
Barristan HBO[6] ['bɛəɹɪstɪn] BAIR-iss-tin, jak bear
Benjen GRRM[11] ['bɛndʒɛn] BEN-jen
HBO[6] ['bɛndʒɪn] BEN-jin
Bran GRRM[12][5] [bɹæːn] Bran
Brienne GRRM[13] [bɹi'ɛəni] BREE-an-ee
GRRM[4] [bɹi'əni] BREE-ə-nee
GRRM[14] [bɹi'ɑn] BREE-an
HBO i RD [bɹi'ɛn] BREE-en
RD [bɹaɪ'i:n] BRY-een
Caleotte GRRM[7] ['kæliɒt] KAL-ee-aht
Catelyn GRRM[5][15][16][17] ['kætəlɪn] KAT-ə-lin
GRRM[18] i HBO[6] ['kætlɪn] KAT-lin
Cersei GRRM[13][5][17][11][10] ['sɜɹseɪ] SERR-say
HBO[6] ['sɜɹsi] SERR-see
RD ['sɜ:si] SUH-see
JL ['sɪəseɪ] SIH-ə-say
Chataya GRRM[19] shə-TY-yə
Ch'Vyalthan [20] [ʃ(ə)ˈviˌəlθən] sh(ə)-VY-AL-thən
Daenerys GRRM[13][21] i HBO[6] [də'nɛəɹɪs] də-NAIR-iss
GRRM[10] [deɪn'ɛəɹɪs] dayn-AIR-iss
Damphair GRRM[22] i JL ['dæmphɛəɹ] DAMP-hair
RD ['dæmfɛəɹ] DAM-fair
Dany GRRM[13][5] ['dæni] DAN-nee, jak Danny
Davos GRRM[13][18][14] ['dɑːvoʊs] DAH-vohs
Dolorous GRRM[23] ['dɒləɹəs] DOL-ər-əs, jak dollar
Doran GRRM[7][24] [dəʊ'ɹæn] doh-RAN
Drogo HBO[6] ['dɹoʊɡoʊ] DROH-goh
Eddard HBO[6] ['ɛdɑɹd] ED-dard
Elia GRRM[24] EL-lee-ə
Euron GRRM[5] ['jʌɹɒn] YOU-on, jak yer on
RD [jɔːɒn] YAWR-on, jak brytyjskie you’re on
Gendry HBO[6] ['ɡɪndɹi] GHIN-dree
RD ['dʒɪndɹi] JIN-dree
Gregor HBO[6] [ɡrə'gɔɹ] grə-GOR
Hodor GRRM[4] i HBO[6] ['hoʊdɔɹ] HOH-dor
Hoster HBO[6] ['hɒstəɹ] HOSS-ter
Illyrio HBO[6] [ɪ'liɹioʊ] il-LEER}-ee-oh
Ilyn HBO[6] ['ɪlɪn] IL-in
Irri HBO[6] ['aɪɹi] EYE-ree
Jaime GRRM[13][5][14][17][8][21][10] i HBO ['dʒeɪmi] JAY-mee, jak Jamie
Janos HBO[6] ['dʒænoʊs] JA-nohs
Jeor HBO[6] ['dʒiɔɹ] JEE-or
Jeyne GRRM[25][5] [dʒeɪn] JAYN, jak Jane
Joffrey GRRM[5] i HBO[6] ['dʒɒfɹi] JOFF-ree
Jojen ['dʒəʊdʒən] JOH-jən
Jon GRRM[13] i HBO [dʒɒn] JON, jak John
Jonquil GRRM[23] ['dʒɒnkɪl] JON-kil
Jorah HBO[6] ['dʒɔɹə] JOR-ə
Jory GRRM[14] i HBO[6] ['dʒɔɹi] JOR-ee
Loras GRRM[14] ['lɔɹɑs] LOR-as
HBO[6] ['lɔɹəs] LOR-əs
Luwin HBO[6] ['luːwɪn] LOO-win
Lyanna GRRM[18] LY-an-ə
Lysa GRRM[11] [laɪsɑː] LY-sah
HBO[6] ['laɪsə] LY}-sə
Mance GRRM[26] [mæns] MANS, jak manse
Margaery GRRM[14] i RD [mɑɹdʒəɹi] MAR-jə-ree, jak Margery
Melisandre GRRM[14] ['mɛlɪˌsændrə] MEL-ih-SAN-drə
Meraxes GRRM[5] [məɹ'ɑksiz] mər-AHK-seez
Missandei GRRM[18] ['misɑndeɪ] MEESS-ahn-day
Moqorro GRRM[5] ['moʊkʰɔroʊ] MOH-kor-roh
Mordane HBO[6] ['mɔrdeɪn] MOR-dayn
Myrcella GRRM[27] i HBO[6] [məɹ'sɛlə] mər-SEL-ə
Ned GRRM[14][17] i HBO [nɛd] NED
Nymeria HBO[6] [ni'miɹiə] ny-MEER-ee-ə
Oberyn HBO ['oʊbəɹɪn] OH-bə-rin
Petyr GRRM[28] i HBO[6] ['pi:təɹ] PEE-tər, jak Peter
RD [pɪ'taɪəɹ] pih-TY-ər, jak tyre
JL [pə'tɪɹ] pə-TIR
Pyat GRRM[27] ['piæt] PEE-at
Pycelle HBO[6] ['pisɛl] PY-sel
Pyp HBO[6] [pɪp] PIP
Qotho HBO[6] ['kwoʊθoʊ] KWOH-thoh
Qyburn HBO ['kaɪbʌɹn] KY-burn
Renly GRRM[14] i HBO[6] ['ɹɪnli] RIN-lee
Rhaegar GRRM[29] i HBO[6] ['ɹeɪgɑɹ] RAY-gar
Rickon GRRM[13] i HBO[6] ['ɹɪkɒn] RIK-on
R'hllor GRRM[30][31] [ɹəlɔr] rə-lor
Robb GRRM[17][5] i HBO[6] [ɹɑb] ROB
Rodrik HBO[6] ['ɹɑːdɹɪk] RAH-drik
Samwell HBO[6] ['sæmwɛl] SAM-wel
Sandor HBO[6] [sændɔɹ] san-DOR

[32][33]

Sansa GRRM[18] ['sɔːnsə] SAWN-sə
GRRM[8][10] i HBO ['sænsə] SAN-sə
HBO[6] ['sɑːnsə] SAHN-sə
HBO ['sænzə] SAN-zə
Stannis GRRM[26][14] ['stænɪs] STAN-iss
Syrio HBO[6] ['siɹioʊ] SEER-ee-oh
Theon HBO[6] ['θiɒn] THEE-on
Tobho GRRM[23] [toʊ:'boʊ] toh-BOH
Tommen GRRM[7][18] ['toʊmən] TOHM-ən, jak omen[19]
HBO[6] ['tɑːmən] TAH-mən, jak ramen
RD i JL ['tɒmən] TOM-ən, jak common
Tyrion GRRM[13][5][17][8][11][10] i HBO[6] ['tɪəɹiən] TEER-ee-ən
Tysha GRRM[33] ['tɪʃə] TISH-ə
HBO ['taɪʃə] TY-shə
Tywin GRRM[8][15] i HBO[6] ['taɪwɪn] TY-win
Varamyr GRRM[26] ['væɹəmiɹ] VAR-ə-meer
Varys GRRM[18] ['væɹʌs] VAR-us
HBO[6] ['vɛəɹɪs] VAIR-iss
Vhagar GRRM[5] ['veɪgɑr] VAY-gar
Victarion GRRM[5] [vɪk'tɛəɹiɑn] vik-TAIR-ee-ahn
Viserys HBO[6] [vɪ'sɛːɹɪs] vih-SERR-iss
Walder HBO[6] ['wɔldəɹ] WAL-dər
Waymar HBO[6] ['weɪmɑɹ] WAY-mar
Wulfe GRRM[5] ['wʊlf] WUULF, jak wolf
Xaro Xhoan HBO ['zaːɹəʊ 'zəʊ.æn] ZAH-roh ZOH-an
Ygritte GRRM[14] ['igɹɪt] EE-grit, jak egret
Yoren HBO[6] ['jɔəɹɪn] YOR-in, jak your’e in

Rody i nazwiska Edytuj

Źródło IPA Wymowa
Arryn HBO[6] ['ɛəɹɪn] AIR-in
Baelish HBO[6] ['beɪlɪʃ] BAY-lish
Baratheon GRRM[17][5] [bɑ'ɹæθiɒn] bah-RA-thee-on
HBO[6] [bə'ɹæθiən] bə-RATH-ee-ən
Cassel HBO[6] [kəs'ɛl] kəs-EL
Clegane HBO[6] [klɪ'ɡeɪn] clih-GAYN
Daxos HBO ['dɒksoʊs] DOK-sohs
Forel HBO[6] [fɔɹ'ɛl] for-EL
Frey GRRM[23] i HBO [fɹeɪ] fray
Greyjoy GRRM[5] i HBO[6] ['ɡɹeɪdʒɔɪ] GRAY-joy
Hotah GRRM[7] ['həʊtɑː] HOH-tah
Lannister GRRM[13][5] i HBO[6] ['lænɪstəɹ] LAN-iss-tər
Mormont HBO[6] ['mɔrmɒnt] MOR-mont
Payne HBO[6] [peɪn] PAYN, jak pain
Rayder GRRM[26] [ɹeɪdəɹ] RAY-dər, jak raider
Royce HBO[6] ['ɹɔɪs] jak Rolls Royce
Seaworth GRRM[14] ['siwəɹθ] SEE-wərth
Selmy HBO[6] ['sɛlmi] SEL-mee, jak sell me
Slynt HBO[6] [slɪnt] SLINT
Snow GRRM[17] i HBO [snoʊ] SNOH, jak snow
Stark GRRM[13][5] i HBO[6] [stɑɹk] stark
Targaryen GRRM[13][15][21][5] i HBO[6] [tɑɹ'gɛəɹiən] tar-GAIR-ee-ən
Tarly HBO[6] ['tæɹli] TAR-lee
Thorne HBO[6] ['θɔɹn] thorn
Tully GRRM[17] i HBO[6] ['tʌli] TUL-ee
Tyrell GRRM[14] i HBO ['tirɛl] TY-rel
HBO[6] ['tɪrʌl] TIH-rul
Westerling GRRM[5] ['wɛstəɹliŋ] WES-ter-leeng

Miejsca i ludzie Edytuj

Źródło IPA Wymowa
Andals GRRM[12] [æn'dəlz] an-DƏLZ
HBO[6] ['ændælz] AN-dalz
Asshai HBO[6] [ə'ʃaɪ] ə-SHH
RD [a'ʃaɪ] a-SHY
JL ['aʃaɪ] ASH-eye
Astapor GRRM[5] [ɑː'stɑpɔɹ] ah-STAH-por
Blackwater GRRM[14] ['blækˌwɑtəɹ] BLAK-WAH-tər
Braavos HBO[6] ['bɹɑːvoʊs] BRAH-vohs
Moat Cailin GRRM[18] MOHT kah-LAN
Casterly Rock GRRM[14] ['kæstəɹli rɑk] KA-stər-lee rok
Dyre Den GRRM[34] [daɪ̯əɹ dɛn] DY-ər DEN
Dothraki GRRM[12] [dɒθ'rækaɪ] doth-ra-KAI
GRRM[27] [dɒθ'ræki] doth-RA-kee
HBO[6] [dɒθ'ræki] doth-RAK-ee
Essos HBO[6] ['ɛsoʊs] ESS-ohs
The Eyrie HBO[6] ['ɪəri] EER-ee, jak eerie
Ghis GRRM[27] GEESS, jak geese
Harrenhal HBO[6] ['hɛəɹɪnhɑːl] HAIR-in-hahl
Highgarden GRRM[14] ['haɪˌgɑɹdɪn] HY-GAR-din
Isle of Cedars GRRM[5] ['aɪəl əv sidəɹs] EYE-əl əv SEE-dərs
Lys GRRM[33] [lis] LEESS
Meereen GRRM[5] [mə'ɹin] mə-REEN, podobnie do marine
Myr GRRM ['maɪəɹ] MY-ər, jak mire
Pentos HBO[6] ['pɛntoʊs] PEN-tohs
Pyke GRRM[5] ['paɪk] PYK
Qarth GRRM[5] [kɔrθ] KORTH
HBO[6] [kwɑrθ] KWARTH
HBO [xɑrθ] KHARTH
sept HBO[6] [sɛpt] SEPT
Tyrosh GRRM[33] ty-ROSH
Vaes Dothrak HBO[6] ['viɪs dɒθ'ræk] VY-iss doth-RAK
Valyria GRRM[5] [væ'lɛəɹiə] va-LAIR-ee-ə
HBO[6] ['vəliɹiə] və-LEER-ee-ə
Westeros GRRM[13][12] ['wɛstəɹoʊs] WES-tər-ohs
HBO[6] ['wɛstɛɹoʊs] WES-te-rohs
Old i Great Wyk GRRM[5] ['wɪk] WIK
Winterfell GRRM[5] [ˈwɪnˌtəɹfɛl] WIN-TƏR-fel
Yunkai GRRM[5] ['jʌnkaɪ] YUN-kai

Tytuł Edytuj

Źródło IPA Wymowa
Khal HBO[6] ['xɑl] KHAHL
RD ['kɑɹl] KARL, jak Carl
Khaleesi GRRM[18] i HBO[6] ['kɑliːsiː] KAL-ee-see
HBO [kɑː'liːsiː] ka-LEE-see
DJP[35] [ˈxaleesi] KHAH-lay-ay-see
Maester GRRM[5][11][29][18][21] i HBO[6] ['meɪstəɹ] MAY-stər
HBO ['meɪstɝː] MAY-sterr
Septa HBO[6] ['sɛptə] SEP-tə
Ser GRRM[5][21] [sɛɹ] serr, jak sir
HBO[6] [sɛəɹ] sair


Przypisy Edytuj

 1. Peterson, Britt. "Yes, Writing Languages for 'Game of Thrones' Is a Real Job". Boston Globe, 6 Apr 2014. Accessed 2 May 2014.
 2. So Spake Martin: Yet More Questions (July 22, 2001)
 3. 3,0 3,1 So Spake Martin: Odyssey Con 2008 (Madison, Wi) (April 06, 2008)
 4. 4,0 4,1 4,2 So Spake Martin: US Signing Tour (New York City, NY) (November 15, 2005)
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 So Spake Martin: TIFF: In Conversation With... George R.R. Martin, Parts 1–3. (March 15, 2012)
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,30 6,31 6,32 6,33 6,34 6,35 6,36 6,37 6,38 6,39 6,40 6,41 6,42 6,43 6,44 6,45 6,46 6,47 6,48 6,49 6,50 6,51 6,52 6,53 6,54 6,55 6,56 6,57 6,58 6,59 6,60 6,61 6,62 6,63 6,64 6,65 6,66 6,67 6,68 6,69 6,70 6,71 6,72 6,73 6,74 6,75 6,76 6,77 6,78 6,79 6,80 6,81 6,82 6,83 6,84 6,85 6,86 6,87 Making Game of Thrones. "Inside the Series: Official Pronunciation Guide for 'Game of Thrones'". HBO, 11 Feb 2011.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Interview with George R.R. Martin. Canadian Broadcast Channel.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 So Spake Martin: Days of Ice and Fire Official Report (November 12, 2010)
 9. So Spake Martin: Cersei and Homer (September 10, 1999)
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 So Spake Martin: US Signing Tour (New York, NY) (November 15, 2005)
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 So Spake Martin: Various Pronunciations (October 24, 1998)
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 The Bear Swarm! Podcast, Episode 136 – George R.R. Martin and a Song of Ice and Fire. 22 Nov 2010.
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 Interview with George R.R. Martin. Random House, Nov 2005.
 14. 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 14,13 14,14 14,15 TIFF. "Higher Learning: Master Class with George R.R. Martin". TIFF, 13 Dec 2012.
 15. 15,0 15,1 15,2 So Spake Martin: Cody's Signing (Berkley, Ca) (November 11, 2000)
 16. So Spake Martin: Canadian Signing Tour (Toronto) (January 09, 2006)
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 Inside Game of Thrones (Dec 5, 2010)
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 So Spake Martin: Torcon (Toronto, Canada; August 28-September 1) (August 28, 2003)
 19. 19,0 19,1 So Spake Martin: Torcon (Toronto, Canada; August 28-September 1) (August 28, 2003)
 20. Gra o tron”, sezon 2, „Książę Winterfell”.
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 So Spake Martin: US Signing Tour (Albuquerque, NM) (November 29, 2005)
 22. Amazon Books. "George R.R. Martin Answers Facebook Fans' Questions". YouTube, 12 Jan 2012.
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 So Spake Martin: Torcon (Toronto, Canada; August 28-September 1) (August 28, 2003)
 24. 24,0 24,1 So Spake Martin: ConQuest (Kansas City, MO; May 27-29) (May 27, 2005)
 25. Taniec ze smokami”, rozdział 37, Książę Winterfell.
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 So Spake Martin: Post-Reading Q&A Video (Worldcon) (September 03, 2010)
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 So Spake Martin: Interaction (Glasgow, Scotland, UK; August 4-8) (August 04, 2005)
 28. So Spake Martin: To Be Continued (Chicago, IL; May 6-8) (May 06, 2005)
 29. 29,0 29,1 So Spake Martin: Pronunciations (May 08, 1999)
 30. Nawałnica mieczy”, rozdział 34, Arya VI.
 31. Not A Blog: Comment (Jan 20, 2014)
 32. Podobieństwo do węgierskiego imienia jest nieumyślne.
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 So Spake Martin: To Be Continued (Chicago, IL; May 6-8) (May 06, 2005)
 34. Not A Blog: Comment (Nov 1, 2011)
 35. Peterson, David. Dothraki: "Developing Canon". 18 Mar 2012.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.